Sean, Prince, Krissie - Slayin Asians, Scene 2 *Aug 09*