[SDMT-740]National tournament experience,Takeuchi Hinata Pies ban To verify the rumor!!"Athletes whe