[R] Jim Slip - Savannah - The Harlot of Hades! *09/17/13*