Lesson For A Slut Whore – Nubius, Luc Bonay, Draven Torres, Aron Ridge *May 24*