tokyo strangler

  1. Swarovski

    Tokyo Strangler

    Tokyo Strangler Stars: Yuria Hidaka, Yuki Mikami, Yutaka Ikejima, Mayuko Sasaki, Kikujiro Honda, Yasushi Takemoto, Kazu Itsuki, Kyoko Godai, Kenichi Kanbe Director: Yutaka Ikejima Description Danger lurks around every corner! A psychopathic serial killer is tying up and murdering Tokyo's sexy...