hardcore

 1. mrstillrock
 2. Oronych
 3. v3lv3t
 4. v3lv3t
 5. v3lv3t
 6. v3lv3t
 7. mrstillrock
 8. glendower
 9. glendower
 10. glendower
 11. glendower
 12. glendower
 13. glendower
 14. glendower
 15. glendower
 16. glendower
 17. glendower
 18. glendower
 19. glendower
 20. glendower